شنبه 20 آذر

نهال "نذرکتاب" بنیاد امیر پازورای یک ساله شد.

طرح "نذرکتاب" یکی از طرح های اصلی بنیاد امیر پازورای از بدو تاسیس بوده است. هدف از اجرای این طرح، ترویج مطالعه، ایجاد فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان تمامی گروههای سنی می باشد. نذر کتاب نخستین بار همزمان با برگزاری اولین جشن مهر و امیر در مهر ماه 1394 اجرا گردید. برگزاری 14 برنامه نذر کتاب در موقعیت های متفاوت، نشان از آن دارد که بنیاد امیر پازورای  رویکرد  توسعه فرهنگی را به عنوان رویکرد اصلی اش برگزیده است. مشارکت داوطلبانه گروههای مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان به عنوان دست اندرکاران اجرای برنامه و استقبال بیشتر بانوان از این طرح، از جمله ویژگی های جالب توجه برنامه نذر کتاب می باشد. نذر کتاب ماندگار خواهد ماند تا نشان دهد مهر یار مهربان در دل و جان بنیان گذاران بنیاد امیر همیشگی است. 
مجموعه برنامه های دومین آئین مهر و امیر؛ مهر 1395

16 مهر؛ روز مهر و امیر در دیار تبری زبانان